ข่าวล่าสุด
Home / ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

งานแผนและพัฒนา
ลำดับ รายการ File
1. แบบฟอร์ม คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานของงาน-โครงการ-กิจกรรม
3. แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มงานบุคคล

แบบฟอร์มใบลา
ลำดับ รายการ File
1. แบบใบขอยกเลิกวันลา  
2. แบบใบลาเข้ารับการเตรียมพล  
3. แบบใบลาติดตามคู่สมรส  
4. แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร  
5. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คอลดบุตร  
6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
7. แบบใบลาไปศึกษาดูงาน  
8. แบบใบลาพักผ่อน  
9. แบบใบลาอุปสมบท  
การศึกษาต่อ
ลำดับ รายการ File
1. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ-ปรับวุฒิ  
2. แบบโครงการพัฒนาอาจารย์  
สถานภาพบุคคล
ลำดับ รายการ File
1. คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
2. แบบขอการเปลี่ยนสถานภาพ
3. แบบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ ก.พ.7
4. สวัสดิการรักษาพยาบาล  
5. แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ
6. แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
7. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา
8. หนังสือรับรองการมีสิทธิเงินค่ารักษาพยาบาล  
9. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
10. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
11. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
12. แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล  
แบบฟอร์มอื่น ๆ
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
2. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กระทรวงฯ
3. หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น  
4. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินสำหรับผู้รับบำนาญ  
5. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินสำหรับผู้รับบำเหน็จรายเดือน
6. แบบคำร้องขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม (แบบ บช 01)
7. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  

แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ

กรณีก่อนเกษียณ
ลำดับ รายการ File
1. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ข้าราชการถึงแก่ความตาย  
2. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ (แบบ 1)  
3.  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ (แบบ 2) กรณีต้องแก้ไข  
กรณีเกษียณ หรือลาออก
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับบำเหน็จบำนาญ (แบบ 5300)  
2. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี ฯ (สรจ.1)  
3. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)  
 4.  แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (แบบ กบข.รง 008/1/2555)  
5. แบบรับรองวันทวีคูณ (แบบ 5302)
กรณีตาย
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)  
2. แบบขอรับเงินกองทุน กบข. (แบบ กบข.รง 008/2/2551)  
3. แบบสอบทายาท  
 4. แบบสอบทายาทกรณีเป็นสมาชิก กบข.  
กรณีตาย
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)  
2. แบบสอบทายาท  
กรณีขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเพิ่ม
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316)  
กรณีขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเพิ่ม
ลำดับ รายการ File
1. หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ (แบบ 1)  
2.  หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ (แบบ 2) กรณีแก้ไข  
3. ใบมอบฉันทะ
กรณีเกษียณ หรือลาออก
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)  
2. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี ฯ (สรจ.1)  
3. แบบ กสจ. 004/1
 4. แบบรับรองวันทวีคูณ (แบบ 5302)  
กรณีเกษียณ หรือลาออก
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ.004/2)  
2. แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (แบบ 5313)  
ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
ลำดับ รายการ File
1. แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย  

spadegaming slot

https://caar-web.org/pages/cmd368/

https://caar-web.org/pages/togel-online/

https://revistas.unam.edu.pe/public/journals/assets/mpo-slot/

https://en.atu.edu.iq/wp-content/themes/twentytwenty/mpo-slot/

https://revistas.unam.edu.pe/public/journals/assets/sbobet/